Archive for November 27th, 2009

Ըն­թա­ցիկ թուրք-հայ­կա­կան ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րը

Փրոֆ. ՎԱՀԱԳՆ ՏԱՏՐԵԱՆ Թրքա­կան վեր­ջին նա­խա­ձեռ­նու­թեան մէջ ու­շադ­րու­թեան ար­ժա­նի երեք տար­րեր կան: Դիւա­նա­գի­տա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու հաս­տատ­ման խնդրին առն­չուող ար­ձա­նագ­րու­թիւնը կը պայ­մա­նա­ւո­րէ «յանձ­նա­ռու­թիւն հո­ղա­յին ամ­բող­ջա­կա­նու­թեան» եւ «եր­կու եր­կիր­նե­րու մի­ջեւ սահ­ման­նե­րու ան­խախ­տու­թեան սկզբունքնե­րու հի­ման վրայ, ինչ­պէս որ սահ­ման­ուած են մի­ջազ­գա­յին օրէն­քի հա­մա­պա­տաս­խան դաշ­նագ­րե­րով»: Այլ խօս­քով պայ­մա­նա­ւո­րու­թիւնը հիմն­ուած է պար­բե­րու­թեան վեր­ջին մա­սին վրայ, որուն հի­մը սխալ հասկց­ուած, եթէ ոչ […]

Posted by admin on November 27th, 2009